Google

14:00, 06/03/2020

Apple, Google và Microsoft đang tìm cách di chuyển một số đơn vị sản xuất từ Trung Quốc sang các nơi khác như Thái Lan, Việt Nam.