4 nhóm đối tượng được lùi thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP (Nghị định 12) về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023…
nộp thuế

Được biết, Nghị định 12 có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành sau thời gian gia hạn theo nghị định này. 

Trong nghị định nêu rõ 4 nhóm đối tượng được gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất. Cụ thể, nhóm 1: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: (i) nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; (ii)sản xuất, chế biến thực phẩm; (iii)xây dựng; (iv)hoạt động xuất bản; (v)hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;(vi) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, (vii) thoát nước và xử lý nước thải.

Nhóm 2 là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: (i)vận tải kho bãi; (ii)dịch vụ lưu trú và ăn uống; (iii)giáo dục và đào tạo; (iv) y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; (v) hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nhóm 3, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Nhóm 4, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với thời gian gia hạn nộp các thuế, Nghị định đã nêu rõ gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý 2/2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023

Tiếp nữa, gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Ngoài ra, gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023, kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Để được gia hạn tại Nghị định 12, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

"Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2023 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này", Nghị định 12 nêu thời gian hạn nộp chậm nhất. 

Ngay sau khi Nghị định 12 ban hành, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ngay lập tức gửi công điện yêu cầu các cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm