Hà Nội ban hành chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hà Nội ban hành chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hà Nội đặt mục tiêu và định hướng đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu giai đ

Đây là kế hoạch nhằm phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp, định hướng tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trong đó, vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm thành phố có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

Bên cạnh đó, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục...

Quảng cáo

Đồng thời tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho vùng đông bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội.

Các sở, ngành, quận, huyện tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm; danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài đã ký Hiệp định nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Các sở, ngành, quận, huyện tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1/1/2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021-2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi.

Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021-2025, các sở, ngành, quận, huyện lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

Đối với dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định. Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

>> Grab có kế hoạch "đầu tư lớn" vào Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia