HAGL Agrico

06:26, 02/04/2018

Với việc điều chỉnh lớn tại nhiều chỉ tiêu quan trọng, lợi nhuận năm 2017 của HAG và HNG đều giảm đáng kể so với số liệu do công ty tự lập. Kiểm toán viên cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia