Pfizer

11:09, 30/12/2020

Hoa Kỳ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, sẽ phải tiêm chủng cho 3 triệu người/ ngày để có thể nhanh chóng ngăn chặn được dịch bệnh.