8 hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ V và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật gồm 7 chương, 54 điều, trong đó, theo điều 6, chương I, có 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử.
giao dịch điện tử

So với Luật Giao dịch điện tử từ 2005, Luật sửa đổi đã bổ sung ý số 1. Bên cạnh đó, phạm vi cấm "gian lận, giả mạo, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật" trong điều 6 cũng được mở rộng thêm với tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, thay vì chỉ áp dụng cho chữ ký điện tử như luật cũ.

8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử 2023:

1/ Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2/ Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

3/ Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.

4/ Xóa, hủy, giả mạo, sao chép, làm sai lệch, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

5/ Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6/ Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.

7/ Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.

8/ Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

Có thể bạn quan tâm