Đề xuất mở rộng thành phần Hội đồng thẩm định giá đất để tránh lợi ích nhóm

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định mở rộng thành phần Hội đồng thẩm định giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định giá đất ngoài các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân, còn có đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất.

Bộ nêu rõ, việc mở rộng thành phần Hội đồng thẩm định giá đất để đảm bảo tính độc lập khách quan trong quá trình định giá. Thay vì, quyền quyết định "rơi" vào một số thành phần cụ thể.

Hội đồng thẩm định giá đất
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng nêu rõ, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng, được thuê tổ chức tư vấn định giá đất để tư vấn thẩm định giá đất.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 đề xuất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thứ nhất, về hội đồng thẩm định bảng giá đất, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất bao gồm các thành phần như (i) đại diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;(ii) Giám đốc Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng, ngoài ra lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và UBND cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. (iii) tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh quyết định.

Thứ hai, về Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh bao gồm các thành phần (i) Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; (ii) lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; (iii) tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh quyết định.

Thứ ba, UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện bao gồm các thành phần (i) lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng; (ii) Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch làm thường trực Hội đồng, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban chuyên môn có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; (iii) tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Ngoài ra, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng nêu rõ, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng, được thuê tổ chức tư vấn định giá đất để tư vấn thẩm định giá đất.

Hội đồng thẩm định giá đất làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Chủ tịch và các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình. Đồng thời, hội đồng thực hiện thẩm định việc tuân thủ nguyên tắc, việc áp dụng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất, kết quả thu thập thông tin, tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan trong quá trình định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật.

Kết quả thẩm định giá đất của Hội đồng là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định Bảng giá đất, giá đất cụ thể của từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm