Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ những gì trong năm nay?

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 thuộc quản lý ngành Công Thương...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ những gì trong năm nay?
Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ trong năm nay

Theo đó, trong năm 2023 các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp thông tin về pháp lý, công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương...

Bộ Công Thương cho rằng, kế hoạch hỗ trợ pháp lý được ban hành với mục đích thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc quản lý ngành Công Thương.

Đặc biệt, kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương.

Từ đó, Bộ Công Thương tạo ra hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Về hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, gồm: cung cấp thông tin; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Cũng theo kế hoạch, các hoạt động, lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 như cung cấp thông tin về pháp lý, công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương.

Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm qua, Bộ Công Thương liên tục có những chương trình kế hoạch nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, hay chương trình hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sang các thị trường.

Trong các chương trình đã triển khai, nổi bật là các chương trình hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm trong nước và nước ngoài.

Với nỗ lực của Bộ Công Thương và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tiếp cận thuận lợi vào kênh phân phối truyền thống và hiện đại, đã được hỗ trợ hiệu quả hoạt động tiêu thụ cũng như thúc đẩy sự hiện diện của hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối bán lẻ hiện đại tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2018 - 2022, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội và các bên liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối, đưa hàng vào hệ thống phân phối lớn trên thế giới nói chung và trong khuôn khổ đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng lưới phân phối nước ngoài đến năm 2020”.

Có thể bạn quan tâm