Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương, cấp phó phòng chuyên môn cho tới khi có chỉ thị mới.
Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo UBND thành phố, trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành trung ương sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.

Vì vậy các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương, cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định.

Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm số lượng cấp phó không vượt quá quy định.

Công văn cũng nêu, trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Có thể bạn quan tâm