kiểm toán nhà nước

07:15, 15/12/2022

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ, giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022, tập trung các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách; những vấn đề, lĩnh vực trọng yếu dễ phát sinh tiêu cực.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia