Tổng cục Thuế yêu cầu các chi cục báo cáo hàng tuần việc hoàn thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước 16h các ngày thứ sáu hàng tuần phải báo cáo kết quả về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng...
thuế giá trị gia tăng

Ngày 16/6, Tổng cục Thuế đã gửi công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng trước 16h các ngày thứ sáu hàng tuần.

Cụ thể, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Tổng cục Thuế kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn bao gồm: tên Hiệp hội, doanh nghiệp đã thực hiện đối thoại, thời gian thực hiện, nội dung đối thoại, kết quả giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế tham gia đối thoại.

Trong đó phải báo cáo chi tiết về hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền đề nghị hoàn, số tiền đã được giải quyết hoàn thuế, số tiền chưa được giải quyết hoàn thuế, thời gian dự kiến hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Đồng thời, các Cục Thuế cần báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, công tác quản lý hoàn thuế; đề xuất, kiến nghị.

Thêm vào đó, đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối (ví dụ bộ phận thẩm định pháp chế hoặc kiểm tra nội bộ) phối hợp và làm việc trực tiếp với các Phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Ngoài ra, các Cục thuế phải báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm theo danh sách Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này, bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, kỳ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn, ngày ban hành quyết định kiểm tra/thanh tra, ngày kết thúc kiểm tra/thanh tra, số lần gia hạn/hoãn/giãn kiểm tra/ thanh tra hoặc cung cấp thông tin tài liệu (nếu có), tiến độ kết quả xác minh/đối chiếu hóa đơn nguồn gốc hàng hóa mua vào (nếu có), các vấn đề vướng mắc liên quan (nếu có) và nêu rõ thời hạn dự kiến ban hành quyết định hoàn thuế.

Trước đó, Tổng cục Thuế cho hay, ngành thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99% trong đó gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế. Chỉ còn 20% số hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Cũng theo Tổng cục Thuế, 5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 82% so với cùng kỳ thực hiện.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng thực hiện được 1.794 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.604 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 70,4 tỷ đồng, trong đó: số thuế truy hoàn là 54,9 tỷ đồng, phạt là 15,5 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 44,7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm