344 công ty niêm yết HNX có điểm minh bạch trên 51%

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đánh giá các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đa phần tuân thủ tốt việc công bố thông tin và minh bạch, nhất là nhóm HNX 30.

344 công ty niêm yết HNX có điểm minh bạch trên 51%

Đây là lần thứ 4 liên tiếp HNX tiến hành đánh giá chất lượng CBTT&MB các doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Trong đó, tập trung đánh giá công tác công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết; tăng cường nhận thức, thực thi các quy định và thông lệ tốt về quản trị công ty; cung cấp các cơ sở, dẫn chứng cho việc kiến nghị rà soát, sửa đổi các quy định liên quan tới quản trị công ty và công bố thông tin; và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết trên HNX thực hiện tốt việc công bố thông tin và minh bạch.

344 doanh nghiệp được đánh giá trong chương trình năm nay có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 2015. Trong đó, các DNNY thuộc nhóm HNX30 có điểm CBTT&MB tốt hơn 4,2% so với DNNY trên HNX nói chung.

Kết quả đánh giá cho thấy, các DNNY tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ vẫn còn thấp và có xu hướng giảm so với năm 2015.

Có 4 ngành có điểm CBTT&MB trung bình thấp hơn 50% như: ngành Thương mại và dịch vụ, Xây dựng, Bất động sản và Thông tin truyền thông. Các DNNY có vốn Nhà nước có chất lượng CBTT&MB tốt hơn so với các DNNY không có vốn Nhà nước và tỷ lệ sở hữu Nhà nước càng cao, chất lượng CBTT&MB càng cao.

Trong khi các DNNY có vốn sở hữu nước ngoài cũng có chất lượng CBTT&MB tốt hơn so với các DNNY không có vốn nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài càng cao thì điểm chất lượng CBTT&MB càng cao.

Cơ cấu tổ chức và quản trị của DNNY có tác động mạnh tới CBTT&MB. Các DN có số thành viên HĐQT độc lập bằng hoặc lớn hơn 1/3 số lượng thành viên HĐQT có điểm CBTT&MB tốt hơn các DN không đạt điều kiện này; các DNNY có chức danh chủ tịch HĐQT và TGĐ tách biệt có kết quả CBTT&MB tốt hơn; hay DNNY có Quy chế nội bộ về QTCT và chức danh Thư ký công ty có chất lượng CBTT&MB tốt hơn.

Điểm CBTT&MB cũng có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA. Điều này sẽ khuyến khích và thúc đẩy DN quan tâm hơn nữa tới việc thực thi tốt hơn các quy định, thông lệ về CBTT và QTCT.

Chương trình đánh giá chất lượng Công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình về quản trị công ty của HNX nhằm hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Hải Hà