THỜI CUỘC

6 giờ trước

Mục tiêu của TP. HCM là đến năm 2025, có ít nhất 50% số doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.