Bộ Tài chính đốc thúc các doanh nghiệp bảo hiểm công khai báo cáo tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) mới đây đã có công văn số 1348/QLBH-PNT về việc công khai báo cáo tài chính gửi các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam..
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát và thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật (Ảnh minh họa)
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát và thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật (Ảnh minh họa)

Văn bản của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, qua phản ánh của cơ quan thông tấn báo chí, một số doanh nghiệp bảo hiểm chưa công bố đầy đủ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm: "Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài... thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài... toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp,... kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập”.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài rà soát và thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về thực trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm “phớt lờ” quy định về công bố thông tin, cụ thể là doanh nghiệp đã không thực hiện công bố báo cáo tài chính đầy đủ trên website; hoặc nếu có chỉ là bản tóm tắt, hoặc bản đầy đủ nhưng đặt ở vị trí không thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm