Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo khẩn về dự án đường Vành đai 3 TP. HCM

Dự án đường Vành đai 3 TP. HCM được Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư hồi giữa tháng 6-2022. Theo Nghị quyết, UBND TP. HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.
Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo khẩn về dự án đường Vành đai 3 TP. HCM

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn, chấp thuận đề xuất mô hình chỉ đạo thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP. HCM theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

Cụ thể, tổ công tác dự án đường vành đai 3, vành đai 4 TP. HCM thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các vấn đề quan trọng, mang tính chất liên tỉnh như vấn đề kỹ thuật, vật liệu, chính sách bồi thường... Tổ công tác họp (khi cần thiết) theo nội dung yêu cầu công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với các bộ ngành...

Ban chỉ đạo dự án của TP. HCM được thành lập có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề phát sinh cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phần của TP. Đây là cơ quan đầu mối, trao đổi, phối hợp với tổ công tác Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh...

Thành lập ban chỉ huy dự án là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ huy là điều hành giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lãnh đạo TP giao Sở Tài nguyên và môi trường TP khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Đồng thời, hướng dẫn TP Thủ Đức và các huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham mưu và đề xuất TP trước ngày 30-6.

Sở Giao thông vận tải TP khẩn trương phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết hội nghị triển khai dự án đường vành đai 3 TP. HCM.

Dự án đường Vành đai 3 TP. HCM được Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư hồi giữa tháng 6-2022. Theo Nghị quyết, UBND TP HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư khoảng 76,34km đường Vành đai 3, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642,7ha, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đã đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỉ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Việc triển khai, thực hiện dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt sau đây như về nguồn vốn đầu tư sẽ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 17.146 tỉ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải về các địa phương để thực hiện dự án, trong đó TP. HCM là 10.627 tỉ đồng, Đồng Nai là 856 tỉ đồng, Bình Dương là 4.266 tỉ đồng và Long An là 1.397 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm