Có 9 tỉnh đang “ghìm” tỷ lệ đầu tư công trung bình của cả nước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu siết chặt kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nghiêm túc khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023...
đầu tư công

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 21/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ.

Theo thông báo, đến hết quý 1/2023 tỷ lệ giải ngân của 9 tỉnh đều chưa đạt được mức bình quân chung của cả nước (10,35%) và còn hạn chế so với kết quả cùng kỳ năm 2022.

Về nguyên nhân, Phó Thủ tướng cho biết, các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cơ chế, chính sách, thủ tục về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn bất cập.

Đồng thời, quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm còn phức tạp. Nhiều vướng mắc liên quan đến quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ các dự án đầu tư công, đặc biệt là đối với đất san lấp, cát, sỏi.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ năng lực thực thi của một số cơ quan, đơn vị, nhà thầu còn yếu kém; một số nơi còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng như các địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023, Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023, số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; thực hiện ngay việc phân bổ 100% vốn đầu tư công theo Kế hoạch được giao bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, kém hiệu quả. Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh.

Điều chuyển vốn đầu tư công từ các đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm giải ngân sang các đơn vị, dự án có tiến độ giải ngân cao và có tính khả thi. Không để tái diễn tình trạng các dự án khởi công mới chậm hoặc không thể giải ngân trước ngày 30/10 hàng năm.

Các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức trung bình cả nước khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành theo hướng tháo gỡ các "nút thắt", khơi thông các "điểm nghẽn" trong giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, thông suốt, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Các văn bản đề xuất, trao đổi, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương phải được xử lý, trả lời trong thời hạn 7 ngày làm việc (trường hợp không trả lời hoặc chậm trả lời theo thời hạn được xác định là đồng ý và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau quá trình triển khai thực hiện để phát hiện sớm hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục với cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 127/TB-VPCP và Thông báo số 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 4/2023.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác, tổng hợp chung kết quả kiểm tra và kiến nghị của các địa phương để báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2023.

Có thể bạn quan tâm