Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8/8.

Theo đó, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại BCTC năm 2020, năm 2021.

HGM thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Điều này dẫn đến tại BCTC kiểm toán năm 2020, nếu trích lập dự phòng theo quy định, trên bảng cân đối kế toán tại ngày 1/1/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng.

Đồng thời, trên báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí tài chính”năm 2019 sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Ngoài ra, nếu trích lập dự phòng khoản “Đầu tư tài chính dài hạn” theo quy định thì tại ngày 31/12/2021, khoản mục dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng. Còn tại ngày 1/1/2021 sẽ tăng, giảm tương ứng 27,8 tỷ đồng.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, số liệu của khoản mục chi phí tài chính giảm và lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng là 39,3 tỷ đồng.

Theo BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét vừa công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thu về 118,5 tỷ đồng doanh thu thuần, 34,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 50,4% và 58,3% so với cùng kỳ.

Trước khi soát xét, doanh nghiệp này ghi nhận 49,1 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau khi soát xét, lãi sau thuế giảm 29,7% do Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xác định lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào CTCP Gang thép Cao Bằng tại ngày 30/6 và 1/1 để trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Do đó, chi phí tài chính trong kỳ tăng từ 179 triệu đồng lên 14,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào ngày 25/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo cổ phiếu HGM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do báo cáo tài chính trong 3 năm từ 2019 - 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Sở này sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu HGM.

Phúc đáp công văn này, ngày 7/3, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang cam kết hoàn thành khắc phục trong vòng 14 ngày để cổ phiếu HGM tiếp tục được niêm yết trên HNX. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thông tin cập nhật về tình hình của mã cổ phiếu này.

Có thể bạn quan tâm