Đồng Nai: Sẽ thực hiện thanh tra về quy hoạch xây dựng trong kỳ 2015 – 2022

Đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn, thời kỳ từ 1/1/2015 đến 31/12/2022…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đồng Nai sẽ thực hiện thanh tra về quy hoạch xây dựng trong kỳ 2015 – 2022
Đồng Nai sẽ thực hiện thanh tra về quy hoạch xây dựng trong kỳ 2015 – 2022

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản kế hoạch Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh này nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Theo văn bản này, nội dung thanh tra tập trung vào các việc cụ thể như: Việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; Chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng;

Tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng; Chấp hành các quy định đối với các đề án quy hoạch đã được phê duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng…

Cũng theo văn bản, đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2015 đến 31/12/2022 (khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực đến nay), nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

Thời gian tiến hành thực hiện được UBND tỉnh này cho hay:

Đối với Thanh tra cấp huyện, căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nội dung tại Kế hoạch này, khảo sát, nắm tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra phù hợp với thực tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: triển khai thực hiện trước ngày 15/8/2023; Các Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện xong trước ngày 31/10/2023. Tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền để ban hành kết luận, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp chung trên toàn tỉnh.

Đối với Thanh tra tỉnh, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên toàn tỉnh, báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/1/2024.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm