Hà Nội: Rà soát đánh giá các dự án sử dụng đất sản xuất, kinh doanh

Hà Nội: Rà soát đánh giá các dự án sử dụng đất sản xuất, kinh doanh

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 233/KH-UBND về việc tổ chức rà soát, nghiên cứu, đánh giá các dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá các dự án để TP chủ động chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý tài sản công là nhà và đất trên địa bàn TP; kiến nghị với các cơ quan Trung ương biện pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến các dự án đầu tư.

Từ kết quả công tác kiểm tra, rà soát, tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước của TP trong quản lý đất đai, quản lý tài sản công làm nhà và đất đất trên địa bàn TP; kiến nghị với các cơ quan trung ương biện pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, TP cũng yêu cầu tập hợp đầy đủ hồ sơ của từng dự án, kiểm tra, rà soát các cơ sở pháp lý quá trình giải quyết các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về: Quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính về đất đai, quản lý tài sản công là nhà đất... của từng dự án.

TP yêu cầu chủ động tự kiểm tra, rà soát để xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình giải quyết hồ sơ dự án và lập báo cáo đầy đủ các nội dung đảm bảo thời gian theo yêu cầu tại quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND TP. Làm rõ đúng, sai, xác định các giải pháp biện pháp xử lý khắc phục đề xuất nội dung kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các Bộ, ngành Trung ương liên quan để giải quyết khó khăn vướng mắc.

Trên cơ sở nội dung, kế hoạch được giao, Thành viên là Giám đốc các Sở, ngành phân công cán bộ, các bộ phận chuyên môn giúp việc làm việc tại trụ sở Văn phòng UBND TP để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, báo cáo đúng tiến độ.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo nhiệm vụ được phân sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện kế hoạch. Các Sở, ngành sẽ báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện vào thứ Năm hàng tuần, để Văn phòng UBND TP tổng hợp, báo cáo.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia