Lên kế hoạch lập các đơn vị hành chính đô thị trung tâm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát, lập danh sách các huyện chưa có thị trấn huyện lỵ để có kế hoạch đầu tư phát triển đô thị giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế - xã hội của huyện.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV Quốc hội). Theo đó, kết luận của UBTV Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát, lập danh sách các huyện chưa có thị trấn huyện lỵ để có kế hoạch đầu tư phát triển đô thị giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế - xã hội của huyện; khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì xây dựng đề án thành lập thị trấn để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, báo cáo Chính phủ để trình UBTV Quốc hội xem xét, quyết định trong tháng 9/2022.

Một góc của xã Bình Phú - trung tâm của huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang)
Một góc của xã Bình Phú - trung tâm của huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang)

UBTV Quốc hội lưu ý rằng, việc sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết này cần kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc áp dụng pháp luật về các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và việc đánh giá, rà soát hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị phát sinh trong thực tiễn thực hiện thời gian qua và các yêu cầu được nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 cũng như các văn bản chỉ đạo khác của Đảng.

Cũng trong phiên họp này, UBTV Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

UBTV Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bình Phước khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trong Kế hoạch cần xác định cụ thể yêu cầu, tiến độ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập; rà soát quy hoạch và có biện pháp đầu tư, nâng cao chất lượng đô thị; có phương án chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho cá nhân, tổ chức và ổn định đời sống của Nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm