Loạt diễn biến mới ở Tập đoàn FLC

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin đã nhận 16 quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế Thành phố Hà Nội và thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố thông tin đã nhận 16 quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Với tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 76 tỷ đồng. Lý do đưa ra là công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý Thuế.

Theo đó, cơ quan thuế thi hành quyết định bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam…

Trước đây, FLC cũng nhận được 03 quyết định của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh với số tiền bị cưỡng chế là hơn 1.588 tỷ đồng có hiệu lực từ ngày 30/11 đến ngày 29/12. Cơ quan thuế thi hành quyết định bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

Tập đoàn FLC
Biểu đồ cổ phiếu FLC trong thời gian qua.

Ngoài diễn biến trên, FLC cũng ra công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 4/1/2023 còn thời gian tổ chức họp cụ thể sẽ được công bố tới cổ đông sau.

Đồng thời, công ty này cũng huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày 4/11/2022 do chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường sắp tới sẽ bao gồm miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty giai đoạn 2021 – 2026 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Có thể bạn quan tâm