Văn Phú - Invest bị UBCKNN xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 651/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest.

Cụ thể, Văn Phú - Invest sẽ bị phạt tiền 200.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, Văn Phú - Invest đã có hành vi vi phạm hành chính đó không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Văn Phú - Invest
Văn Phú - Invest bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 25/6/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã chứng khoán: HAF) dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAF nhưng không đăng ký chào mua công khai.

UBCKNN yêu cầu Văn Phú - Invest phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định.

- Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Có thể bạn quan tâm