Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước nhưng đến nay, vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành.

15:10, 09/10/2019