Đề xuất quy định kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường không cần báo trước cho chủ sở hữu

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, do Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến rộng rãi.

Cụ thể, về phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phân loại như sau: Kiểm tra theo kế hoạch hằng năm được người có thẩm quyền phê duyệt. Việc kiểm tra theo kế hoạch này không cần báo trước cho chủ sở hữu hàng hóa.

Về nội dung kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa trên thị trường. Căn cứ để quyết định kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: Theo yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa; Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về hàng hóa không bảo đảm chất lượng có nguy cơ đe dọa an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất quy định kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường không cần báo trước cho chủ sở hữu
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất quy định kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường không cần báo trước cho chủ sở hữu

Đối với nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa, tại dự thảo nêu rõ một trong những nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa là thông tin về hàng hóa: Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy thể hiện trên hàng hóa; kiểm tra mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá theo quy định pháp luật; các thông tin khác liên quan đến chất lượng thể hiện trên hàng hoá.

Đối với hàng hoá kinh doanh trên các trang thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định, người có thẩm quyền kiểm tra tiến hành kiểm tra so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang mạng bán hàng với thực tế của hàng hoá được kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm