Lợi nhuận trước thuế quý III của Chứng khoán MB (MBS) giảm 34%, đạt gần 152 tỷ đồng

Trong 4 quý gần đây, doanh thu hoạt động của Chứng khoán MB liên tục giảm từ mức đỉnh gần 659 tỷ đồng trong quý IV/2021. Trong quý đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của MBS cũng đạt đỉnh với 252,4 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế quý III của Chứng khoán MB (MBS) giảm 34%, đạt gần 152 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với sự đi xuống về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của MBS đạt 430 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

Lãi từ cho vay và phải thu là lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 189,7 tỷ đồng trong quý III, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 151,3 tỷ đồng, giảm 38,1%.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 28,1 tỷ đồng, tăng 54,7%. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 31,9 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của Chứng khoán MBS là 152,1 tỷ đồng trong quý III, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của công ty tăng 16% lên 96 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán MB giảm 34% so với cùng kỳ, đạt gần 152 tỷ đồng. Tương tự, lãi sau thuế của công ty trong quý III đạt 121 tỷ đồng, giảm 34,1%.

Đáng chú ý, trong 4 quý gần đây, doanh thu hoạt động của Chứng khoán MB liên tục giảm từ mức đỉnh gần 659 tỷ đồng trong quý IV/2021. Trong quý đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của MBS cũng đạt đỉnh với 252,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động và lãi ròng của MBS là 1.552 tỷ đồng và 442 tỷ đồng. Như vậy, MBS thực hiện được 51,3% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận được thông qua tại đại hội cổ đông.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của MBS là 12.034,8 tỷ đồng, tăng khoảng 88 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản gồm cho vay (7.102 tỷ đồng), đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1.786 tỷ đồng), tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (598 tỷ đồng) và tiền – tương đương tiền (639 tỷ đồng).

So với thời điểm cuối quý II, danh mục tự doanh FVTPL của MBS giảm khoảng 465 tỷ đồng, danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm 590 tỷ đồng.

Trong quý III, Chứng khoán MB đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ, đưa tổng quy mô cho vay margin lên 6.607 tỷ đồng, cao hơn gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6. Đây cũng là quy mô cho vay margin lớn nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Có thể bạn quan tâm