Nhiều địa phương chưa triển khai lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các địa phương chưa triển khai Kế hoạch lấy ý kiến người dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải nghiêm túc kiểm điểm về việc chậm ban hành kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến…
Luật Đất đai
Ảnh minh họa

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

Qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tuy nhiên, qua phản ánh tiến độ triển khai lấy ý kiến người dân ở nhiều Bộ, ngành, địa phương còn rất chậm.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp người dân trong việc xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu rõ ràng.

Cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của bộ, ngành mình; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban người dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp người dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng, miền.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến người dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Để hoàn thành kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn công tác để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến người dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang website lấy ý kiến người dân; tiến độ tổ chức lấy ý kiến người dân của các bộ, ngành và địa phương.

Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức việc lấy ý kiến người dân, giải trình tiếp thu ý kiến của người dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, thời gian trong Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban người dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Được biết, thời gian lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Có thể bạn quan tâm