TP.HCM ủy quyền cho các quận, huyện thu hồi đất

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND các quận/huyện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 66 luật Đất đai 2013, bao gồm toàn bộ công tác thu hồi đất.
thu hồi đất
TP.HCM ủy quyền cho quận, huyện thu hồi đất

Cụ thể, các quận/huyện được xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Trong trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung dẫn đến thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

UBND các quận/huyện và Tp.Thủ Đức chịu trách nhiệm trước UBND Tp.HCM về việc thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi nội dung được ủy quyền. Tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện nội dung được ủy quyền. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Đối với UBND Tp.Thủ Đức, nội dung ủy quyền, điều kiện ủy quyền, thời gian ủy quyền được thực hiện theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND TP về ủy quyền cho UBND Tp.Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND Tp.HCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND Tp.HCM hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và phối hợp với UBND Tp.Thủ Đức, các quận/huyện triển khai nội dung ủy quyền tại quyết định ủy quyền. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, báo cáo UBND Tp.HCM xem xét, quyết định điều chỉnh nội dung ủy quyền để đảm bảo phù hợp quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Có thể bạn quan tâm