Uỷ ban Chứng khoán ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

Trong khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, một loạt doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Các quyết định xử phạt này hầu hết là do công bố thông tin không đúng thời hạn, công bố thông tin sai lệch...

Thời gian gầy đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp niêm yết lẫn công ty chứng khoán. 

Trong đó, ngày 7/12,  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Cụ thể, phạt tiền 200 triệu đồng đối với công ty này vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Một công ty chứng khoán cũng bị xử phạt là Công ty Chứng khoán APG.  Cụ thể, Chứng khoán APG bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ, vi phạm quy định về hạn chế cho vay, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

xử phạt vi phạm

Trước đó, ngày 1/12 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đồng Tâm. Theo đó, công ty bị phạt 120 triệu đồng vì, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020).

Báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đầy đủ nội dung về Danh sách người có liên quan của Công ty và Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021).

Nhìn chung, trong khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, một loạt doanh nghiệp cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt như Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2; Công ty cổ phần Chứng khoán APG; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn; Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc; Công ty cổ phần VKC Holdings; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim…

Các quyết định xử phạt này hầu hết là do doanh nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn, công bố thông tin sai lệch hoặc không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán. Riêng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vi phạm là do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cũng trong thời gian này, nhiều cá nhân đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký; do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu.

Có thể bạn quan tâm