Xây dựng Hòa Bình chưa giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhắc nhở chậm giải trình về Báo cáo tài chính bán niên của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HoSE).
Xây dựng Hòa Bình chưa giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022

Ngày 5/9, HoSE đã nhận được công bố ra thị trường Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 riêng và hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tới ngày 8/9, HoSE nhận được công bố thông tin của Xây dựng Hòa Bình kết quả kinh doanh trước và sau soát xét bán niên năm 2022 có sự chênh lệch từ 5% trở lên.

Theo quy định hiện hành, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên.

Xây dựng Hòa Bình đã chậm công bố thông tin về giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối với lợi nhuận sau thuế cho kỳ BCTC soát xét bán niên năm 2022.

HoSE nhắc nhở và đề nghị Xây dựng Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm