trái phiếu doanh nghiệp

65 giờ trước

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã: TCD) đã ra nghị quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng.