HNX ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp

Chuyên trang được xây dựng để công bố thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư, theo quy định tại Nghị định 163.
HNX ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của quy chế này gồm các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thực hiện việc phát hành TPDN theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phát hành TPDN ra thị trường quốc tế.

Triển khai Nghị định 163/2018/NĐ-CP (Nghị định 163) quy định về phát hành TPDN, từ năm 2018, HNX đã bắt tay triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ và Quy chế vận hành chuyên trang thông tin TPDN để tiếp nhận nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định. Từ tháng 4/2019, các doanh nghiệp phát hành TPDN riêng lẻ bắt đầu thực hiện công bố thông tin về các đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành trên trang thông tin điện tử của HNX, trong thời gian xây dựng chuyên trang thông tin TPDN.

Chuyên trang thông tin TPDN được xây dựng để công bố thông tin về phát hành TPDN riêng lẻ và phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư, theo quy định tại Nghị định 163. Theo đó, chuyên trang thông tin TPDN tổng hợp thông tin về phát hành TPDN bao gồm những nội dung: công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành của doanh nghiệp, CBTT định kỳ, CBTT bất thường, CBTT của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, công bố kết quả phát hành TPDN, qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng nhà đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê và báo cáo Bộ Tài chính.

Theo quy chế, nguyên tắc công bố thông tin trên chuyên trang thông tin TPDN là doanh nghiệp gửi thông tin đến HNX để báo cáo và công bố trên chuyên trang; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin công bố. 

HNX tiếp nhận hồ sơ công bố thông tin TPDN, trong vòng 3 ngày làm việc HNX sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ sai mẫu, không rõ ràng. Trong vòng 05 ngày làm việc HNX sẽ thực hiện việc công bố thông tin lên chuyên trang thông tin TPDN. Bên cạnh đó, HNX cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình phát hành TPDN, gồm phát hành tại thị trường trong nước và phát hành ra thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm