Khánh Hòa thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 6/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa…
chuyển mục đích sử dụng đất
Khánh Hòa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa

Theo đó, quyết định này quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Về điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp quy định nêu trên của Quốc hội.

Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ngoài ra, cần có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Về thẩm quyền quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Đối với trường hợp dự án thực hiện tại địa bàn 2 huyện trở lên thì chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi có văn bản chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Có thể bạn quan tâm