Luật Đất đai (sửa đổi): HoREA đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản xin được đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (bản lấy ý kiến nhân dân).

Cụ thể, HoREA thống nhất cao với khoản 2 Điều 61 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là hết sức cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và là một bộ phận không tách rời của “quy hoạch tỉnh”.

Tuy nhiên, HoREA nhận thấy khoản 2 Điều 5 Luật Quy hoạch 2017 quy định “2. Quy hoạch vùng” nhưng chưa quy định quy hoạch sử dụng đất cấp vùng, nên rất cần thiết bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và quy hoạch sử dụng đất cấp vùng.

đây là một bộ phận không tách rời của quy hoạch vùng, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng, mà quy hoạch xây dựng vùng phải căn cứ quy hoạch sử dụng đất cấp vùng.

quy hoạch
HoREA đề nghị thống nhất về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với thời hạn quy hoạch đô thị, rà soát quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị 2009

"Nên hiện nay đã có quy hoạch xây dựng vùng mà không có quy hoạch sử dụng đất cấp vùng là không hợp lý. Ví dụ như Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh", HoREA nêu ý kiến.

Đồng thời, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không cần thiết quy định “kế hoạch sử dụng đất cấp vùng”, mà căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp vùng và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì cấp tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là phù hợp.

Do đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 1 (tiếp sau khoản 1) Điều 61 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng vào khoản 3 Điều 60 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Riêng cấp vùng chỉ lập quy hoạch sử dụng đất vùng.

HoREA đề nghị thống nhất về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với thời hạn quy hoạch đô thị, rà soát quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Có thể bạn quan tâm