Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi, dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 10/6 tại TP.HCM...
Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi, dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023

Cụ thể, Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 dự kiến với tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.200 tỷ đồng, giảm 23% so với kết quả kiểm toán năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước.

Trước đó năm 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu đạt 5.464 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 73%.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần của Hưng Thịnh Incons trong quý 1/2023 đạt 428 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Với doanh số thấp, Hưng Thịnh Incons chịu lỗ sau thuế gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 43 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên công ty này báo lỗ kể từ khi chào sàn HOSE vào năm 2018.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons đạt gần 9.198 tỷ đồng, tăng 0,26% so với đầu năm chủ yếu đến từ tăng tài sản ngắn hạn. Ngoài ra, khoản mục tài sản ngắn hạn khác cũng tăng 47 tỷ đồng, tương ứng tăng 28,4% so với đầu kỳ. Nợ phải trả là 7.751 tỷ đồng.

So với đầu kỳ, khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 267 tỷ đồng, xuống còn 6.156 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng gần 26 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

Cuối kỳ, công ty đang đi vay hơn 2.626 tỷ đồng, hầu hết là vay từ các ngân hàng. Dư nợ trái phiếu ngắn hạn là 195 tỷ, với lãi suất 17,75%/năm. Vốn chủ sở hữu cuối quý là 1.446 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại (hơn 191 tỷ đồng) nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của công ty. Cổ tức năm 2023 chưa được đề cập tới trong tờ trình.

Về nhân sự, Hội đồng quản trị trình trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình đối với ông Lê Nguyễn Hoàng Minh căn cứ theo đơn xin từ nhiệm. Đồng thời phê duyệt điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trình nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 6 thành viên xuống 5 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch.

Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi, dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi, dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023
Diễn biến cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 19/5, thị giá cổ phiếu HTN tăng 200 đồng lên mức 12.700 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của doanh nghiệp trên thị trường đạt khoảng 1.132 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm