Ngân hàng sẽ cho tổ chức lưu ký vay tiền khi mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Khi xảy ra tình huống mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quy trình xử lý sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 30/2023/TT-BTC.
Ngân hàng sẽ cho tổ chức lưu ký vay tiền khi mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo quy định này, ngân hàng thanh toán sẽ cung cấp khoản vay tiền trực tiếp cho thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản. Điều này nhằm giúp họ có khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi tạm thời mất khả năng thanh toán.

Quá trình này sẽ được thực hiện dựa trên thỏa thuận hỗ trợ thanh toán đã ký kết giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thỏa thuận hỗ trợ thanh toán này sẽ đảm bảo rằng các bên liên quan có các biện pháp cụ thể để đối phó với tình huống mất khả năng thanh toán. Các biện pháp này sẽ được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và minh bạch trong quá trình thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bảo vệ lợi ích của các bên tham gia.

trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Khi xảy ra tình huống mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ,
quy trình xử lý sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 30/2023/TT-BTC.

Trong trường hợp thỏa thuận hỗ trợ thanh toán giữa hai bên đề ra sử dụng chứng khoán đã được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) như tài sản đảm bảo cho khoản vay, quy trình phong tỏa chứng khoán sẽ được VSDC thực hiện theo yêu cầu từ ngân hàng thanh toán, với mục đích đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

Về quy trình cụ thể, khi nhận được yêu cầu từ ngân hàng thanh toán, VSDC sẽ tiến hành phong tỏa chứng khoán tương ứng với số lượng và giá trị được quy định trong thỏa thuận hỗ trợ thanh toán. Quá trình này đảm bảo rằng các chứng khoán đang được lưu ký tại VSDC sẽ không được chuyển nhượng, giao dịch hoặc sử dụng trong thời gian khoản vay còn tồn tại.

Phong tỏa chứng khoán được thực hiện nhằm đảm bảo rằng tài sản đảm bảo được giữ an toàn và không bị liên quan đến các giao dịch khác trong thời gian thỏa thuận hỗ trợ thanh toán. Điều này đảm bảo rằng ngân hàng thanh toán có đủ tài sản đảm bảo để bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra rủi ro hoặc mất khả năng thanh toán từ phía bên nhận vay.

Trong trường hợp thành viên lưu ký hoặc tổ chức mở tài khoản trực tiếp không đủ tiền thanh toán vào thời hạn quy định, VSDC sẽ tiến hành loại bỏ thanh toán giao dịch đó.

Về quy trình xử lý giao dịch mất khả năng thanh toán tiền, bao gồm cơ chế xử lý tài sản đảm bảo, thời gian và trình tự thanh toán, sẽ được thực hiện theo quy định trong Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do VSDC ban hành.

Quy định về xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2023

Có thể bạn quan tâm