Nhựa Đông Á lên tiếng khi liên tục bị nhắc nhở nộp báo cáo tài chính

Đã có ít nhất hai lần Nhựa Đông Á bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở về việc chậm công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2023…
Nhựa Đông Á
Nhựa Đông Á vẫn chưa hoàn thành yêu cầu nộp Báo cáo tài chính của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM mặc dù đã bị nhắc nhiều lần

Mới đây nhất, vào ngày 12/5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) một lần nữa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ra văn bản với cùng nội dung với văn bản ban đầu tại để nhắc nhở về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023.

Theo văn bản, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đề nghị Nhựa Đông Á khẩn trương công bố thông tin các Báo cáo nêu trên theo quy định và giải trình về việc chậm công bố thông tin của mình.

Về vấn đề này, ngày 26/4 (sau khi bị nhắc nhở lần 1), Nhựa Đông Á đã có văn bản xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Theo đó, doanh nghiệp này đã xác nhận sẽ phải công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 chậm nhất vào ngày 30/4/2023.

Tuy nhiên, hiện nay do có sự biến động về nhân sự của phòng kế toán và một vài kế toán của Nhựa Đông Á bị mắc Covid-19, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang thực hiện giải trình thanh tra thuế công ty con tại Hà Nam trong thời gian 30 ngày từ ngày 24/3/2023 đến 24/4/2023 dẫn đến công ty con chưa kịp hoàn thành báo cáo để gửi về tập đoàn tổng hợp và công bố đúng thời hạn theo quy định. Nên Nhựa Động Á xin được tạm hoãn công bố thông tin này chậm nhất đến ngày 15/5/2023.

Liên quan đến việc chậm nộp các loại Báo cáo của Nhựa Đông Á, ngày 20/4 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng có văn bản chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong đó nêu rõ: “2. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, nên Nhựa Đông Á thuộc diện chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhắc nhở và đề nghị Nhựa Đông Á thực hiện đúng các quy định hiện hành về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông trên thị trường chứng khoán.

Về kết quả hoạt động kinh doanh của Nhựa Đông Á, năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 2.250 tỷ đồng và 26 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, về doanh thu, Nhựa Đông Á ở mức 2.272,7 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Nhưng, về lợi nhuận ròng Nhựa Đông Á chỉ có 7,4 tỷ đồng, và chỉ đạt 28% kế hoạch đặt ra.

Có thể bạn quan tâm