Thu ngân sách Nhà nước nửa đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội mới đây của Tổng cục Thống kê cho biết thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tăng 12,9%...
Thu ngân sách Nhà nước nửa đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa tháng 6/2023 đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 53,9% dự toán năm và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, tương đương 58,1% và tăng 10,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 119,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 52% và tăng nhẹ 0,8%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 171,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8% và tương đương cùng kỳ năm trước. Thu thuế thu nhập cá nhân 86,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 56,2% và giảm 7%...

Thu từ dầu thô tháng 6/2023 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 72,9% dự toán năm và giảm 15%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2023 đạt 18,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 126,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 52,9% dự toán năm và giảm 20,6%.

ngân sách Nhà nước
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 38,8% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% và tăng 5,5%; chi đầu tư phát triển 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 43,3%; chi trả nợ lãi 51 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% và giảm 0,8%.

Theo Tổng cục Thống kê, việc chi ngân sách Nhà nước tăng 12,9% nhằm đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm