Vi phạm báo cáo và giao dịch tài sản, 2 công ty bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 công ty với tổng số tiền phạt lên đến 185 triệu đồng, do vi phạm giao dịch tài sản ủy thác và không công bố thông tin theo quy định…
phạt tiền

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty. 

Theo đó, Đầu tư Xây dựng Lương Tài bị phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài không công bố thông tin các tài liệu gồm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Một công ty khác cũng bị phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính. Thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy thác.

Trước đó, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài. 

Có thể bạn quan tâm