Điểm nhấn về công tác cán bộ trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư

Với Nghị quyết của Hội nghị lần này, Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác...

Điểm nhấn về công tác cán bộ trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư

Hội nghị Trung ương 7 đã bế mạc vào ngày 12/5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại phiên họp. Sau một tuần làm việc, hàng loạt câu hỏi khó về công tác cán bộ được Tổng Bí thư nêu ra trước đó đã được hội nghị tìm ra các biện pháp khắc phục.

Tổng Bí thư cho biết Nghị quyết Trung ương lần này vừa kế thừa vừa có sự đổi mới, đột phá mới, bám sát với tình hình thực tế. Đặc biệt, Trung ương chỉ rõ, đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược phải có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng được nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vấn đề về cán bộ, và công tác cán bộ - vốn là lĩnh vực xây dựng con người, rất khó và phức tạp. Đầu tư xây dựng cán bộ là đầu tư lâu dài.

Theo đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải chuẩn hoá, siết chặt kỷ cương, đồng thời tạo ra môi trường, cơ chế đổi mới để cán bộ có cơ hội phát triển. Đồng thời, cán bộ cần được phân công, giao quyền, ràng buộc trách nhiệm cũng như có cơ chế kiểm tra, giám sát quyền lực và cơ chế xử phạt nếu có sai phạm.

Công tác cán bộ cũng cần được đổi mới thường xuyên, bảo đảm tính khách quan, đúng đắn. Việc xây dựng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tổng Bí thư cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng quán triệt các nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, việc xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp Uỷ, tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu kiểm soát cán bộ, chống tệ nạn chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm. Những sai phạm này theo ông là phải xử lý nghiêm minh, kịp thời. Đồng thời kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XII, Tổng Bí thư nhận định phải phấn đấu hoàn thành việc thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác cán bộ.

Đồng thời Tổng Bí thư còn yêu cầu cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý

Theo Trí thức trẻ