Những trọng tâm phát triển Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Theo dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Hà Nội, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hà Nội định hướng trở thành trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc tế của cả nước... Để hoàn thành mục tiêu, Hà Nội đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.

Cụ thể, đến năm 2025, xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo; duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn so với trung bình cả nước và cao hơn giai đoạn 2015-2020. Hà Nội cơ bản trở thành Thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.100-8.300 USD.

Phấn đấu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Hà Nội trở thành Thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa hoàn chỉnh; Thành phố thông minh; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội là Thủ đô của một nước phát triển, có thu nhập cao; có kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững;người dân Thủ đô có chất lượng cuộc sống cao; là Thủ đô phát triển tương đương với thủ đô của các nước phát triển trong khu vực và có tầm quốc tế. Phấn đấu GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Các chỉ tiêu về kinh tế đến năm 2025:

(1) Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025: 7,5-8,0%; trong đó, dịch vụ: 7,5-8,1%; công nghiệp và xây dựng 9,0-9,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản: 2,0-2,5%; thuế sản phẩm: 5,1-5,4%.

(2) Cơ cấu kinh tế năm 2025: Dịch vụ 63,7-64,0%; Công nghiệp và xây dựng 23,4-23,7%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,5%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11,0-11,2%.

(3) GRDP bình quân/người: 200-205 triệu đồng (8.100-8.300 USD).

(4) Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5-13,5%/năm).

(5) Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 25%.

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7,0-7,5%.

Quảng cáo

Muốn hoàn thành các mục tiêu đề ra, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 3 khâu đột phá: 

Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế đặc thù, vượt trội để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế…; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tự lực, tự cường, niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên; đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương hướng, mục tiêu, năm nhiệm vụ chủ yếu, bốn nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, ba khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 đồng thời đề nghị các đại biểu bám sát từng nội dung để cho ý kiến cụ thể, nhất là chủ đề, phương châm đại hội, các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp.

Để xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam đã bước vào năm thứ 5 liên tiếp. Bám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn,… là những lý do giúp chương trình ngày càng thu hút.

Thứ ba, 14/07/2020