6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Từ ngày 1/8/2024, Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức có hiệu lực và quy định rõ các trường hợp phải thu hồi sổ đỏ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Có 6 trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ
Có 6 trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ

Theo khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, Nhà nước thu hồi sổ đỏ trong 6 trường hợp.

Trường hợp 1, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp (sổ đỏ).

Trường hợp 2, cấp đổi sổ đỏ đã cấp.

Trường hợp 3, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ.

Trường hợp 4, sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp 5, giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy.

Trường hợp 6, đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

So với Luật Đất đai 2013, việc thu hồi sổ đỏ trong Luật Đất đai 2024 đã quy định thêm 2 trường hợp mới là trường hợp 5 và 6.

Việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152, Luật Đất đai 2024 chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật sau khi thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Có thể bạn quan tâm