Bắc Giang dự kiến triển khai 379 dự án nhà ở trong năm 2022

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án để phát triển nhà ở dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh là 379 dự án.
Bắc Giang dự kiến triển khai 379 dự án nhà ở trong năm 2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án để phát triển nhà ở dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh là 379 dự án.

Tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm khoảng 3.520.000m2 sàn. Trong đó, diện tích nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành là 1.460.000m2, gồm 190.000m2 sàn nhà ở thương mại cao tầng và 1.270.000m2 nhà ở thương mại thấp tầng.

Diện tích nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 1.520.000m2 sàn (phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 304.000m2 sàn), trong đó diện tích nhà ở công nhân 1.240.000m2 sàn; diện tích nhà ở xã hội cho các đối tượng khác 280.000m2 sàn.

Còn diện tích nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành là 540.000m2.

Ngoài ra, địa phương đã xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 27,6m2/người (chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 28,3m2/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại nông thôn là 27,0m2/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 15m2/người.

Tổng diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở trong năm là 1.193,78 ha. Trong đó, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 1.066,37 ha (nhà ở chung cư 99,82 ha, nhà ở riêng lẻ 966,54 ha). Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 127,41 ha.

Về kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, theo UBND tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025 là 806 dự án, với dự án khu đô thị khu dân cư 748 dự án, dự án khu nhà ở là 58 dự án.

Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến hoàn thành giai đoạn trên khoảng 17.600.000m2 sàn. Cụ thể: diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 7.300.000m2 sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại cao tầng 950.000m2 sàn, diện tích sàn nhà ở thương mại thấp tầng 6.350.000m2 sàn.

Diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 7.600.000m2 (phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến khoảng 1.520.000m2 sàn). Trong đó nhà ở xã hội cho các đối tượng khác khoảng 1.400.000m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6.200.000 m² sàn.

Diện tích sàn nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành khoảng 2.700.000m2.

Bắc Giang đã xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 29,2m2/người (chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 29,6m2/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại nông thôn là 29,0m2 /người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 15m2/người. Đồng thời cũng xác định diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 tăng thêm khoảng 2.406,61 ha. Trong đó, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 2.188,81 ha; nhà ở chung cư 197,32 ha; nhà ở riêng lẻ 1.991,49 ha, diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 217,80 ha.

Theo địa phương thì nguồn vốn cần để phát triển nhà ở năm 2022 khoảng 79.129 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 khoảng 243.059 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm