Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ

Kết thúc năm 2023, Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 566,3 tỷ đồng, giảm 1,4 lần so với năm 2022…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi năm 2023 giảm 1,4 lần so với cùng kỳ
Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi năm 2023 giảm 1,4 lần so với cùng kỳ

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2023.

Cụ thể, trong quý 4/2023 Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 628 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 39,6% so với cùng kỳ, đạt mức 40,5 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 51,5 tỷ đồng, giảm 13,5% so với quý 4/2022. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt mức 369,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 153,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2%. Tương tự, doanh thu tư vấn tăng 62,5% so với cùng kỳ quý 4/2022, đạt 4,9 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán cũng tăng 59,1% lên mức mức 6,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đạt 437,9 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 35,9 tỷ đồng, giảm 46,6% so với quý 4/2022. Chi phí môi giới chứng khoán đạt 164,3 tỷ đồng, giảm 39% và chi phí lưu ký chứng khoán đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi sau thuế quý 4/2023 đạt 137,6 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 5,4% về mức 2.497 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 566,3 tỷ đồng, giảm gấp 1,4 lần so với năm 2022.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đạt hơn 19.983 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn chiếm 19.639 tỷ đồng, còn lại 344,3 tỷ đồng là tài sản dài hạn. Nợ phải trả là 10.286 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 10.272 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 14,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 4/2023 đạt 9.697 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 12/2023, doanh thu cho vay hoạt động ký quỹ đạt 1.312 tỷ đồng và dịch vụ tạm ứng đạt 122,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,2% và 7,3% so với thời điểm cuối năm 2022.

Có thể bạn quan tâm