Nhựa Đông Á, Sao Thái Dương... bị HOSE nhắc nhở nộp chậm báo cáo tài chính

Đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 4/2022 của SP, DAG, FLC, HBC, IBC, PGC, SJF, VHC, VNE và VPD...
Báo cáo tài chính

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở loạt 12 doanh nghiệp nộp chậm báo cáo tài chính. Trong đó gồm 10 doanh nghiệp nộp chậm báo cáo tài chính quý 4/2022 và 2 doanh nghiệp nộp chậm báo cáo tài chính năm 2022.

HOSE cho biết, căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý... 

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý”. 

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính quý 4/2022 của 10 công ty niêm yết gồm ASP (Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha), DAG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á), FLC (Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC), HBC (Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình), IBC (Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings), PGC (Tổng Công ty Gas Petrlimex), SJF (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương), VHC (Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn), VNE (Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam) và VPD (Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam) .

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Đối với 2 doanh nghiệp là YBM (Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái) và TRA (Công ty Cổ phần Traphaco) nộp chậm báo cáo tài chính năm 2022. 

HOSE cho biết, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch". Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị 2 công ty này khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm