Điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Vốn điều lệ của Công ty mẹ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines – nay là VIMC) được điều chỉnh giảm từ 14.046 tỷ đồng xuống còn 12.005,8 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 277/QĐ – UBQLV điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được điều chỉnh giảm từ 14.046 tỷ đồng tại Quyết định số 751/QĐ – TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xuống 12.005,88 tỷ đồng.

Quảng cáo

Quy mô cổ phần phát hành lần đầu giảm tương ứng, chỉ còn 1.200.588.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ 1.194.213.300 cổ phần, chiếm 99,469% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 392.500 cổ phần, chiếm 0,038% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 500.000 cổ phần, chiếm 0,452% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 5.420.900 cổ phần, chiếm 0,452% vốn điều lệ.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công thành công ty cổ phần và hoàn tất các thủ tục còn lại trong công tác CPH theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam căn cứ tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ theo phương án CPH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Thông tư và chuẩn bị thiết lập thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thứ năm, 28/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia