Quảng Nam đang có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2023

Tính đến tháng 2/2023, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở…
dự án đầu tư
Một góc thị xã Điện Bàn. Ảnh minh họa

Mới đây, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư và số liệu về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thị xã.

Tính đến tháng 2/2023, trên địa bàn thị xã Điện Bàn có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, có 82 dự án trong đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 9 dự án tại khu vực ven biển từ ranh giới phía Đông của đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đến biển Đông; 29 dự án nằm tại các khu vực còn lại.

Đối với các dự án sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp có 55 dự án.

Hiện nay, việc quản lý thực hiện công tác ký quỹ đảm bảo đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã do sở chuyên ngành tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Tuy nhiên, do ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao về thị xã Điện Bàn quản lý kể từ thời điểm ngày 1/8/2017, do đó Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện công tác quản lý số tiền ký quỹ của 51 dự án.

Để đảm bảo thực hiện dự án, từ tháng 7/2017 trở về trước, ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc tiếp nhận tiền ký quỹ 46 dự án, tổng tiền gốc gần 93,2 tỷ đồng.

Từ tháng 7 đến nay, Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn tiếp nhận tiền ký quỹ 5 dự án, với tổng tiền gốc gần 4,6 tỷ đồng.

Theo Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã đã thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đến nay, thị xã Điện Bàn đã hoàn trả toàn bộ tiền ký quỹ cho 1 dự án; có 12 dự án khác đã hoàn trả 50% tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ còn lại chưa hoàn trả gần 83,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đố, một số dự án đã có quyết định chấm dứt, thu hồi dự án nhưng vẫn chưa thực hiện các thủ tục thu nộp ngân sách theo quy định.

Đối với các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, tổng số tiền phải ký quỹ 36 dự án gần 37,5 tỷ đồng; tổng số tiền đã thực hiện ký quỹ 34 dự án là 29,5 tỷ đồng; số tiền đã hoàn trả đến ngày 20/2/2023 là gần 9,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm