Khơi dậy sức sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế

Nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan vừa tổ chức Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu Phát động Cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh, tư tưởng của Đảng luôn xác định và thực hiện quan điểm nhất quán phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đã ban hành nhiều đường lối, chủ trương quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế đem lại thành tựu phát triển kinh tế to lớn và làm nên cơ đồ chưa từng có của đất nước ta ngày nay.

Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII ban hành 3 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW); phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW).

Đây là những vấn đề then chốt và mang tính nền tảng đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân vẫn gặp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và nền kinh tế, trong đó có nguyên nhân quan trọng là thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

Với quan điểm mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ thực tiễn khách quan, lấy dân làm gốc, làm trung tâm, Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị liên quan đồng chủ trì tổ chức Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Quảng cáo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị liên quan bấm nút khởi động Cuộc vận động

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng cho rằng, doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế, chính sách mà chính họ phải có tiếng nói và tham gia vào quá trình hoàn thiện và xây dựng các cơ chế, chính sách. Chỉ có như vậy thì các cơ chế, chính sách mới phản ánh kịp thời, sát nhất với thực tiễn cuộc sống, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Cho rằng doanh nghiệp, doanh nhân góp ý xây dựng thể chế chính sách phát triển kinh tế không phải là việc làm mới, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: Suốt hành trình cải cách hơn 3 thập kỷ qua, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay với Đảng, Nhà nước trong những nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Dẫn những sáng kiến như “ba phần kế hoạch trong xí nghiệp công nghiệp”, “khoán sản phẩm trong nông nghiệp” trong những năm đầu của hành trình cải cách , ông Vũ Tiến Lộc đánh giá: Sự gặp gỡ giữa ý Đảng với lòng dân, sự sáng tạo của doanh nghiệp và người dân là nguồn lực vô tận cho sự phát triển của đất nước.

Đối tượng tham gia của Cuộc vận động là các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế. Thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết 31/12/2019.

 >> Sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung tại Bình Định

Có thể bạn quan tâm

Đây là nhận định của ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khi đánh giá về những khó khăn và thách thức mà ngành đường sắt đang trải qua trong lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Thứ tư, 30/09/2020