Vốn đầu tư công được tạm ứng không quá 30% giá trị hợp đồng

Vốn đầu tư công được tạm ứng không quá 30% giá trị hợp đồng

Đây là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hoàn thiện đồng bộ cơ chế quản lý thanh toán, quyết toán với phạm vi nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công, thống nhất giữa các quy định của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, xây dựng và ngân sách nhà nước hiện hành.

Dự thảo quy định rõ về chính sách quản lý vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, để quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng, giảm tình trạng chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước trong suốt quá trình thực hiện dự án, gắn việc tạm ứng vốn phải phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng hàng năm, tăng hiệu quả sử dụng vốn, đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính dự thảo quy định về mức tạm ứng hợp đồng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, thấp hơn so với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (đang quy định là 50% giá trị hợp đồng).

Quảng cáo

Đồng thời, vốn tạm ứng sử dụng ngân sách nhà nước còn phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao cho dự án nên có thể gây ra vi phạm hợp đồng khi giao kế hoạch hàng năm không đủ mức tạm ứng tối thiểu, do vậy Bộ Tài chính dự kiến không quy định mức tạm ứng tối thiểu đối với vốn ngân sách nhà nước như tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Về thời hạn tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm:

Để thống nhất việc quyết toán theo niên độ ngân sách chung báo cáo Quốc hội (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên), Bộ Tài chính dự thảo quy định về thời hạn thanh toán theo hướng vốn kế hoạch hàng năm của dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch. Trường hợp kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn phải được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành của Chính phủ; thời hạn thực hiện và giải ngân theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về thời hạn kiểm soát, thanh toán vốn: Bộ Tài chính dự thảo quy định về nội dung này theo hướng trong đối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan kiểm soát thanh toán phải thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư và hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng); Riêng đối với các khoản chi tạm ứng vốn hoặc thực hiện theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”, thời hạn kiểm soát, thanh toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán là trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hỗ trợ khoản vay 800 tỷ đồng không tính lãi.

Thứ năm, 24/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia